FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व २०७८-७९ निति कार्यक्रम तथा बजेट र योजना

७८/७९ 08/25/2021 - 13:05 PDF icon doc2

आ.व. २०७५-७६ को गा.पा. स्तरिय योजनाहरु( विशेष सभा बाट संसोधित )

७५/७६ 05/09/2019 - 07:38 PDF icon आ.व. २०७५-७६ को गा.पा. स्तरिय योजनाहरु( विशेष सभा बाट संसोधित )

आ.व. २०७५-७६ को वडा नं. १ देखी ७ सम्मको योजनाहरु( विशेष सभा बाट संसोधित )

७५/७६ 05/09/2019 - 07:35 PDF icon आ.व. २०७५-७६ को वडा नं. १ देखी ७ सम्मको योजनाहरु( विशेष सभा बाट संसोधित )

अा.व. २०७४/७५ काे वडा नं.७ को योजना

७४/७५ 03/24/2019 - 20:49 PDF icon ७ योजना

अा.व. २०७४/७५ काे वडा नं.६ को योजना

७४/७५ 03/24/2019 - 20:48 PDF icon ६ योजना

अा.व. २०७४/७५ काे वडा नं.५ को योजना

७४/७५ 03/24/2019 - 20:47 PDF icon ५ योजना

अा.व. २०७४/७५ काे वडा नं.४ को योजना

७४/७५ 03/24/2019 - 20:46 PDF icon ४ योजना

अा.व. २०७४/७५ काे वडा नं.३ को योजना

७४/७५ 03/24/2019 - 20:44 PDF icon ३ योजना

अा.व. २०७४/७५ काे वडा नं.२ को योजना

७४/७५ 03/24/2019 - 20:43 PDF icon २ योजना

अा.व. २०७४/७५ काे वडा नं.१ को योजना

७४/७५ 03/24/2019 - 20:42 PDF icon १ योजना